ADR-samenwerking

Wat is de Huurcommissie?

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen.

Met voorlichting geven richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van conflicten tussen huurder en verhuurder. Als een huurder en verhuurder onderling niet uitkomen, dan biedt de Huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht die informatie geen uitkomst bieden, dan kan de Huurcommissie bemiddelen of – door het conflict aan de wet- en regelgeving toetsen – een uitspraak doen die bindend is voor beide partijen.

De Huurcommissie is een erkende instantie voor Alternative Dispute Resolution (ADR) conform de Europese richtlijn voor consumentenzaken. Dit betekent dat de Huurcommissie onafhankelijk is en aan internationale kwaliteitseisen voldoet.

Waarvoor kan men bij de Huurcommissie terecht?

Als een huurder en verhuurder het niet eens zijn over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud, de afrekening van de servicekosten, kosten voor de nutsvoorzieningen of geschillen over een klacht over gedragingen van de verhuurder, dan kunnen huurders en verhuurders de Huurcommissie inschakelen.

De Huurcommissie behandelt geschillen over zelfstandige woningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Het gaat daarbij vaak om sociale huurwoningen. De Huurcommissie behandelt ook geschillen bij woningen in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract) als de huurder en verhuurder daar samen een afspraak over hebben gemaakt.

Huurders en verhuurders kunnen op www.huurcommissie.nl ook terecht voor een huurprijscheck. Hiermee berekenen ze het aantal punten van de woning en daarmee de maximale huurprijs voor de woning.

Wanneer kan men níet bij de Huurcommissie terecht?

De Huurcommissie doet geen uitspraak over de huurprijs van bijvoorbeeld woonboten, bedrijfsruimten of recreatiewoningen.

Het indienen van een verzoek

Voor een advies of een uitspraak van de Huurcommissie over de huurprijs, het onderhoud, de servicekosten,de kosten voor de nutsvoorzieningen of geschillen over een klacht over gedragingen van de verhuurder, kan een huurder of verhuurder een verzoekschrift indienen bij de Huurcommissie. Op de website staat hoe men een verzoekschrift kan indienen.

Als de Huurcommissie het verzoekschrift heeft ontvangen, krijgt de verzoeker een ontvangstbevestiging per brief. De Huurcommissie stuurt ook een ontvangstbevestiging aan de wederpartij.

Leges betalen

Aan een procedure bij de Huurcommissie zijn kosten verbonden. In de ontvangstbevestiging staat informatie over het betalen van deze kosten, de zogeheten leges. Nadat de verzoeker het voorschot op de de leges heeft betaald, neemt de Huurcommissie het verzoek in behandeling.

Het verloop van een procedure

Als het verzoek ingediend is en de legesvoorschot is betaald, verzamelt de Huurcommissie informatie. Dit kan door een onderzoek in de woning of door na te gaan of de verhuurder de juiste bedragen aan (service)kosten in rekening heeft gebracht. Als een onderzoek in de woning plaatsvindt, ontvangen beide partijen twee weken van tevoren een brief. In deze brief staan de datum en het tijdstip waarop de onderzoeker van de Huurcommissie in de woning onderzoek doet. Na dit onderzoek stelt de Huurcommissie een rapport op met haar bevindingen. De huurder en verhuurder worden vervolgens uitgenodigd voor een zitting van de Huurcommissie. Tijdens de zitting kunnen zij reageren op het rapport.

Na de zitting neemt de zittingscommissie een beslissing over de zaak. De Huurcommissie stuurt de uitspraak per post naar beide partijen, gewoonlijk binnen zes weken na de zitting.

Bij de Huurcommissie is de taal Nederlands

Bij de Huurcommissie is de procedure in het Nederlands, want het betreft heel specifiek Nederlandse wet- en regelgeving die zich moeilijk laat vertalen in andere talen. Brieven van de Huurcommissie en de communicatie tussen Huurcommissie en de (ver)huurders zijn in het Nederlands. Ook de bemiddeling, het onderzoek in de woning en de zitting vinden in het Nederlands plaats. Als een partij niet goed Nederlands spreekt, dan mag hij een tolk regelen. Dit hoeft geen officiële beëdigde tolk te zijn. Men mag zelf weten wie hij meeneemt. Dit mag bijvoorbeeld een familielid, buurman, vriend of collega zijn.